Tilburg wil een aantrekkelijke stad zijn met diversiteit in wijken. We willen actief sturen op een binnenstad, die daaraan bijdraagt. In de binnenstadvisie uit 2017 is voor de binnenstad al een focus bepaald. Tilburg kiest voor een binnenstad met ‘The NexT Generation’. Tilburg heeft als jongeren- en studentenstad veel talent in huis; hét kapitaal van de stad. Door een aantrekkelijke stad te zijn waar jonge inwoners graag blijven, na hun studie of wanneer zij op zichzelf gaan wonen, laat de stad zien interessant te zijn voor mensen van buitenaf. We willen talent vasthouden in de stad door het bieden van prettig, stedelijk wonen voor een goede prijs.

We hebben goed gekeken naar de geactualiseerde huishoudenprognoses van de provincie. Er zijn meer woningen nodig dan voorzien om de groei van het aantal huishoudens op te vangen. Daarnaast willen we ook nieuwe inwoners aan onze stad binden en willen we, bovenop onze eigen groei, bijdragen aan de landelijke woningbouwopgave. In de binnenstad wordt gekeken naar mogelijkheden tot verdichting, waarbij de kwaliteit van de binnenstad voorop staat. We kijken waar, met het toevoegen van woningen, kwaliteitswinst is te behalen.
Young professional campus

Doorvertaling naar de binnenstad

Verdichting

Tilburg heeft, vergeleken met andere steden, een lage dichtheid van woningen. Vanuit historisch perspectief kregen uitbreidingen de ruimte door het ontbreken van stadsmuren. Om de stedelijke voorzieningen in stand te houden, biedt verdichting een kans. Er zijn mogelijkheden om verdichting samen te laten gaan met een kwaliteitsverbetering. Zoals dat bij het Veemarktkwartier is gedaan. Of zoals de Koningswei nu wordt voorbereid. Er liggen nog veel kansen, bijvoorbeeld op de grote binnenterreinen in het Dwaalgebied.

Aantrekkelijk wonen

De binnenstad verandert continu. Hoe is dat voor bewoners? Hoe verhoudt de dynamiek zich tot de rust, hoe belangrijk is sociale binding voor deze wijk, welke behoeften hebben studenten en jonge gezinnen in de binnenstad, wat hebben ouderen nodig om prettig te kunnen wonen, hoe blijft het koel in de hete zomers, hoe zorgen we voor een inclusieve binnenstad? Allemaal vraagstukken waar jij, als bewoner, het beste antwoord op hebt. Denk dus met ons mee!

Wonen en mobiliteit

Ook op het gebied van mobiliteit zijn veel vragen te stellen. Hoe bewegen bewoners in de binnenstad zich? Veel locaties zijn te voet of met de fiets te bereiken en binnen een uur is het mogelijk om met de trein in Utrecht of Den Haag uit te stappen. Wat kunnen we nog verbeteren om lopen, fietsen en openbaar vervoer te versterken? En welke richting willen we op met de auto in de binnenstad? Kan de auto ruimte inleveren aan voetgangers, fietsers en groen?

Ontwikkelingen

Wat weten we nu al?

 • Er zijn veel nieuwe woningen nodig
 • Extra woningen dragen bij aan stedelijkheid en vernieuwing van de binnenstad
 • Door jonge mensen aan te stad te binden blijft de stad aantrekkelijk, voor Tilburgers en daarbuiten.

Kansen voor Tilburg

 • Aantrekkelijke woongebieden met een eigen karakter kunnen voor een levendige stad zorgen
 • Gunstige prijzen t.o.v. andere steden zijn interessant
 • Er zijn verdichtingskansen in het Kernwinkelgebied, de Spoorzone en het Dwaalgebied

Voorstel voor aanpak

 • In 2021 worden gebiedsprofielen op het niveau van de het woningmarktgebied opgesteld. Op basis van een analyse van kenmerken per gebied (zoals de opbouw van woningvoorraad en verhuisbewegingen) en gesprekken met professionele stakeholders. Een gebiedsprofiel vormt een onderlegger voor de beoordeling van nieuwe woningbouwinitaitieven en de onderbouwing van beleidskeuzes.
 • Maatwerk verdichting Dwaalgebied; waar kan dit samengaan met kwaliteitsverbeteringen, zoals de binnenterreinen.
 • Zorgen voor een aantrekkelijk woonklimaat door vergroening, koelte en ontmoetingsplekken. Bij ontwikkelingen en herinrichtingen kunnen kansen worden opgepakt.
 • In gesprek met studenten, jongeren en jonge gezinnen; wat maakt wonen in de binnenstad voor hen aantrekkelijk?
 • In gesprek met ouderen; wat is nodig om prettig in de binnenstad te kunnen blijven wonen en ligt die behoefte er ook?

Vragen & Suggesties

Please enable javascript to use this contact form.
Versturen